Follow Us On Facebook

header ads

SEE Compulsory Nepali Model Question | 2075 [2019] | SET 02 | With Solution

Secondary Education Examinations (माध्यमिक शिक्षा परीक्षा)-SEE
MODEL QUESTION (SET 02) - 2075 (2019)
COMPULSORY NEPALI (अनिवार्य नेपाली)
Time (समय): 2:15 hrs
Full Marks (पूर्णाङ्क): 75
DOWNLOAD PDF | of Model Question Paper | SET 02 | Compulsory Nepali | SEE | 2075/2019
Also Check:
Download | All Question Papers Of Secondary Education Examination (SEE) 2075/2019
Download All Exam Papers - Question Papers of Secondary Education Examination [SEE] 2074/2018
Download All Exam Papers - Question Papers of Secondary Education Examination [SEE] 2073/2017
Download Supplementary Question Papers - Exam Papers of Secondary Education Examination [SEE] 2074/2018, 2075/2019
Download SEE Model Questions Papers - Exam Papers of 2074/2018, 2075/2019
परीक्षार्थीले दिइएको निर्देशनका आधारमा आफ्नै मौलिक शैलीमा सिर्जनात्मक उत्तर दिनुपर्ने छ।
१. तल समूह 'क' मा दिइएका शब्दका अर्थ समूह 'ख' बाट पहिचान गरी जोडा मिलाउनुहोस्: [२]
समूह 'क'
समूह 'ख'
फगत भगवान्
पोको विचारक
दृष्टान्त सिलसिला
जनार्दन सानो कुम्लो
केबल
उदाहरण
"उत्तरहरु:"
क. फगत-केबल
ख. पोको-सानो कुम्लो
ग. दृष्टान्त-उदाहरण
घ. जनार्दन-भगवान्
२. कोष्ठकबाट मिल्ने शब्द छानी खालि ठाउँ भर्नुहोस्:  [२]
(क) 'प्रलय' को विपरीतार्थक शब्द ..... हो। (विध्वंस, सृष्टि, विनाश)
(ख) 'तन' को पर्यायवाची शब्द ..... होइन। (शरीर, काय, मन)
(ग) ..... अनेकार्थी शब्द हो। (जात्रा, यात्रा, मात्रा)
(घ) ..... श्रुतिसमभिन्नार्थी शब्द हुन्। (भिसा-सिसा, दिशा-दिसा, आवास-निवास)
"उत्तरहरु:"
क. सृष्टि
ख. तन-मन
ग. जात्रा
घ. दिशा-दिसा

See More:-

Check Model Question Paper Of Compulsory Nepali (SET 02) | Secondary Education Examination [SEE] | 2075/2019.
2075/2019 SEE Compulsory Nepali Model Question SET 02

2075/2019 SEE Compulsory Nepali Model Question SET 02

2075/2019 SEE Compulsory Nepali Model Question SET 02

2075/2019 SEE Compulsory Nepali Model Question SET 02

2075/2019 SEE Compulsory Nepali Model Question SET 02
ANSWER PAPER:
2075/2019 SEE Compulsory Nepali Model Question Answer Sheet SET 02

2075/2019 SEE Compulsory Nepali Model Question Answer Sheet SET 02

2075/2019 SEE Compulsory Nepali Model Question Answer Sheet SET 02

2075/2019 SEE Compulsory Nepali Model Question Answer Sheet SET 02

2075/2019 SEE Compulsory Nepali Model Question Answer Sheet SET 02
Search Terms:
SEE Compulsory Nepali Model Question Paper 2075+2075 SEE Model Question Paper+Check SEE Compulsory Nepali SET 02 Model Question Paper 2075+Download SET 02 SEE Model Question Paper 2075+Check and Download SEE Compulsory Nepali SET 02 Model Question Papers 2075+Download Model Question Paper SET 02 Of SEE Compulsory Nepali 2075+Download Compulsory Nepali SET 02 Model Question Paper 2019+SEE Compulsory Nepali SET 02 Model Exam Paper 2075+Download SEE Compulsory Nepali SET 02 Model Exam Paper 2075/2019+SEE Model Question SET 02 Compulsory Nepali 2075+Download In PDF Of SEE Compulsory Nepali SET 02 Model Question Paper 2075-2019+SEE SET 02 Nepali Model Question 2075 & It's Solution+Solution Of SEE Nepali SET 02 Model Question 2075

Post a Comment

0 Comments