Follow Us On Facebook

header ads

SEE Compulsory Nepali Model Question | 2075 [2019] | SET 01 | With Solution

Secondary Education Examinations (माध्यमिक शिक्षा परीक्षा)-SEE
MODEL QUESTION (SET 01) - 2075 (2019)
COMPULSORY NEPALI (अनिवार्य नेपाली)
Time (समय): 2:15 hrs
Full Marks (पूर्णाङ्क): 75
DOWNLOAD PDF | of Model Question Paper | SET 01 | Compulsory Nepali | SEE | 2075/2019
Also Check:
Download | All Question Papers Of Secondary Education Examination (SEE) 2075/2019
Download All Exam Papers - Question Papers of Secondary Education Examination [SEE] 2074/2018
Download All Exam Papers - Question Papers of Secondary Education Examination [SEE] 2073/2017
Download Supplementary Question Papers - Exam Papers of Secondary Education Examination [SEE] 2074/2018, 2075/2019
Download SEE Model Questions Papers - Exam Papers of 2074/2018, 2075/2019
परीक्षार्थीले दिइएको निर्देशनका आधारमा आफ्नै मौलिक शैलीमा सिर्जनात्मक उत्तर दिनुपर्ने छ।
१. तल समूह 'क' मा दिइएका शब्दका अर्थ समूह 'ख' बाट पहिचान गरी जोडा मिलाउनुहोस्: [२]
समूह 'क'
समूह 'ख'
स्मृति अलपत्र
असरल्ल टुकी
शैल मन
दिल चकमन्न
सम्झना
पहाड
"उत्तरहरु:"
क. स्मृति-सम्झना
ख. असरल्ल-अलपत्र
ग. शैल-पहाड
घ. दिल-मन
२. कोष्ठकबाट मिल्ने शब्द छानी खालि ठाउँ भर्नुहोस्:  [२]
(क) 'दुर्गम' को विपरीतार्थक शब्द ..... हो। (ठाउँ, सुगम, पहाड)
(ख) 'पृथ्वी' को पर्यायवाची शब्द ..... होइन। (अवनि, धर्ती, आकाश)
(ग) 'लम्पट' ..... शब्द हो। (अनेकार्थी, लघुतावाची, पर्यायवाची)
(घ) ..... श्रुतिसम भिन्नार्थी शब्द हुन्। (गाउँ-ठाउँ, जन्म-मृत्यु, दिन-दीन)
"उत्तरहरु:"
क. सुगम
ख. आकाश
ग. अनेकार्थी
घ. दिन-दीन

See More:-

Check Model Question Paper Of Compulsory Nepali (SET 01) | Secondary Education Examination [SEE] | 2075/2019
2075/2019 SEE Compulsory Nepali Model Question SET 01

2075/2019 SEE Compulsory Nepali Model Question SET 01

2075/2019 SEE Compulsory Nepali Model Question SET 01

2075/2019 SEE Compulsory Nepali Model Question SET 01

2075/2019 SEE Compulsory Nepali Model Question SET 01
ANSWER PAPER
2075/2019 SEE Compulsory Nepali Model Question Answer Sheet SET 01

2075/2019 SEE Compulsory Nepali Model Question Answer Sheet SET 01

2075/2019 SEE Compulsory Nepali Model Question Answer Sheet SET 01 

2075/2019 SEE Compulsory Nepali Model Question Answer Sheet SET 01

2075/2019 SEE Compulsory Nepali Model Question Answer Sheet SET 01
Search Terms:
SEE Compulsory Nepali Model Question Paper 2075+2075 SEE Model Question Paper+Check SEE Compulsory Nepali SET 01 Model Question Paper 2075+Download SET 01 SEE Model Question Paper 2075+Check and Download SEE Compulsory Nepali SET 01 Model Question Papers 2075+Download Model Question Paper SET 01 Of SEE Compulsory Nepali 2075+Download Compulsory Nepali SET 01 Model Question Paper 2019+SEE Compulsory Nepali SET 01 Model Exam Paper 2075+Download SEE Compulsory Nepali SET 01 Model Exam Paper 2075/2019+SEE Model Question SET 01 Compulsory Nepali 2075+Download In PDF Of SEE Compulsory Nepali SET 01 Model Question Paper 2075-2019+SEE SET 01 Nepali Model Question 2075 & It's Solution+Solution Of SEE Nepali SET 01 Model Question 2075

Post a Comment

0 Comments